מחיקת רישום פלילי, ביטול רישום ובקשות חנינה

אהבתם? שתפו

משטרת ישראל מחויבת על פי חוק לקיים שני מרשמים- המרשם הפלילי והמרשם המשטרתי. המרשם הפלילי מרכז בתוכו את כלל הרשעותיו של אדם ועונשים שהושתו עליו על-ידי בתי המשפט כדוגמת עונשי מאסר בפועל ועל תנאי, צווי מבחן, קנסות והחלטות בבר הימנעות מהרשעה. המרשם המשטרתי לעומת זאת, הינו מרשם פנימי של המשטרה בו מפורטים הליכים משטרתיים וחקירתיים שנערכו בעניינו של אדם, ואשר לא הבשילו כדי הליך משפטי (תיקי חקירה סגורים) ו/או תיקי חקירה אשר עדיין ממתינים לבירור דין (מב"ד).

כאשר אנו מבקשם למחוק רישום פלילי (בניגוד לרישום משטרתי- ראה בעניין זה עמוד מידע בדבר "סגירת תיק חקירה, שינוי עילת סגירה של תיק משטרתי ומחיקת רישום משטרתי"), יש להבין שמדובר במחיקת מידע אודות הרשעות שהורשע אדם על ידי בית משפט, קרי המדובר בהליכים אשר נבחנו בפני ערכאות שיפוטיות שמצאו את המבקש אשם בביצוע עבירות שיוחסו לו.

ככלל, מחיקתה של הרשעה פלילית תתאפשר בחלוף 10 שנים ממועד התיישנותה של ההרשעה. סעיף 14 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק") מגדיר מהן תקופות ההתיישנות בגין הרשעה, כדלקמן:

בעניינו של בגיר:

העונש שהושת תקופת ההתיישנות
עד שנת מאסר אחת. תקופת העונש שהוטל + 7 שנים.
עד 5 שנות מאסר. תקופת העונש שהוטל + 10 שנים.
עונש מאסר העולה על 5 שנים. תקופת העונש שהוטל + כפל התקופה אך בכל מקרה לא יותר מ-15 שנים.
עונש אחר או החלטה של בית המשפט כי הנאשם אינו הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי. 7 שנים.

בעניינו של קטין:

העונש שהושת תקופת ההתיישנות
עד 3 שנות מאסר. תקופת העונש שהוטל + 5 שנים.
עד 5 שנות מאסר. תקופת העונש שהוטל + 7 שנים.
עונש מאסר העולה על 5 שנים. תקופת העונש שהוטל + 10 שנים.
עונש אחר או החלטה של בית המשפט כי הנאשם אינו הנאשם אינו מסוגל לעמוד בדין או אינו בר-עונשין מחמת היותו חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי. 3 שנים.

כאמור, בתום תקופת ההתיישנות מתחילה להימנות תקופת מחיקה בת 10 שנים. במהלך תקופת ההתיישנות קיימת לגופים רבים הזכות לקבל מידע אודות הרשעותיו של אדם, אך מרגע שמתחילה תקופת "המחיקה", מצטמצמת משמעותית רשימת הגופים הזכאים לקבל מידע אודות הרשעותיו של אדם. וכך, משנסתיימה תקופת "המחיקה", תיחשב הרשעתו של אדם כהרשעה מחוקה אשר מלבד למספר גורמים מצומצם ביותר (צה"ל, שב"כ, משטרת ישראל, היועץ המשפטי לממשלה וכו') לא יימסר עליה מידע לאיש.

וכאמור, מחיקת הרשעה אינה מהווה הלכה למעשה מחיקה מוחלטת של ההרשעה (שכן ישנם גופים אשר יוכלו לקבל מידע אודותיה), אך יחד עם זאת המשמעות של מחיקת ההרשעה היא "מוחלטת"- כאילו לא הורשע מעולם וכל החלטה שנתקבלה כנגזרת של אותה הרשעה דינה ביטול מוחלט מיום המחיקה (לרבות החלטות בדין משמעתי, החלטה על פסילה כזו או אחרת וכו') (המחיקה אינה מבטלת החלטות בהליכים אזרחיים שהתקבלו כנגד מי שהרשעתו נמחקה- לדוגמא פס"ד הקובע פיצויים לקרבן העבירה).

כמו כן, לא ניתן יהיה להציג ראיות כלשהן בהליכים אחרים, ככל שיש באותן ראיות בכדי לגלות הרשעה שנמחקה וכל ראיה שכזו תהיה בלתי קבילה, למעט אם מי שהרשעתו נמחקה מסר את המידע מיוזמתו. כך, מי שהרשעתו נמחקה לא יידרש לדווח על עבר פלילי ככל שהדבר קשור להרשעה שנמחקה, וככל שלא ימסור מידע על כך שבעבר הורשע אך הרשעתו נמחקה לא ייחשב הדבר כהעלמת עובדה.

כאשר מבקש אדם לקצר את תקופות ההתיישנות ו/או המחיקה, עליו לעשות זאת באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. סעיף 18 לחוק מגדיר את סמכותו של נשיא המדינה לקצר את תקופת ההתיישנות ו/או המחיקה.

בשל היותה של בקשת החנינה מהנשיא "ההזדמנות האחרונה" של אדם שהורשע להביא למחיקת הרשעתו מבלי להידרש לשנים רבות של המתנה, מומלץ לבצע פעולה זו באמצעות עורך-דין המתמחה בתחום ואשר יידע לנסח את הבקשה באופן מקצועי ותוך הצגת כלל הנימוקים הנדרשים והרלוונטיים, ובכך יגדיל משמעותית את סיכוייה להתקבל.

משרדנו עומד לשירותכם ולרשותכם בכל הקשור להגשת בקשות למחיקתו רישום פלילי. פנה עוד היום למשרדנו לשם קביעת פגישת ייעוץ.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button