נהיגה תחת השפעת סמים

אהבתם? שתפו

נהיגה תחת השפעת סמים שקולה לעבירת נהיגה בשיכרות המצויינת בסעיף 62(3) לפקודת התעבורה.

סעיף 64ב(א) מגדיר מיהו "שיכור", כך:

" "שיכור" – אחד מאלה:

(1) מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;

(2) מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;

(3) מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3א)  אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם – בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם:

 (א) נהג חדש

 (ב) נהג שטרם מלאו לו 24 שנים

 (ג) נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם

(ד) נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי

(4) מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3) או מהסף כאמור בפסקה (3א), לפי העניין."

לעניין מהו "סם מסוכן", ראה עמוד "עבירות סמים".

כפי שניתן לראות בסעיפים 64ב(א)(2) ו-64ב(א)(4), מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן וכן מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3) או מהסף כאמור בפסקה (3א), לפי העניין, ייחשב כשיכור.

יחד עם זאת, וכפי שניתן ללמוד מן האמור לעיל, בניגוד לעבירה של נהיגה בשכרות או תחת השפעת אלכוהול אשר לשם שיתקיימו על המשטרה להראות כי הנהג חרג מהכמויות והריכוזים של אלכוהול המותרים על פי חוק, הרי שבעניין של סמים מסוכנים אלו אסורים לצריכה באופן גורף ומוחלט וכל גילוי שלהם בגופו של הנוהג ברכב ו/או הממונה עליו מהווים עבירה אשר הענישה בגינה תהיה בהתאם לקבוע בעניין של עבירת נהיגה בשכרות (יהיו כמויות הסם וריכוזם בגופו של הנהג/ממונה אשר יהיו).

למעשה, החוק קובע חזקה כי נהג/ממונה אשר נמצאו בגופו שרידי סם, הרי שהיה בהשפעת סמים וכעת עליו להוכיח אחרת.

זה המקום להבהיר, כי בניגוד לאלכוהול אשר שרידיו מתנדפים מגופו של הצרכן לאחר מספר שעות (משך הזמן משתנה מאדם לאדם ובהתאם לכמויות שנצרכו), הרי ששרידיו של סם נותרים בגופו של הצרכן למשך תקופה ממושכת אשר עשויה לעלות אף על מספר חודשים. לאור זאת, אדם הנתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול, חזקה שצריכת האלכוהול נעשתה בסמוך למועד תפיסתו (קרי שברמת וודאות גדולה אף יש לאלכוהול השפעה על כשירותו ויכולותיו לנהוג), בעוד שאדם אשר נחשד כי נהג תחת השפעת סמים, יכול וצריכת הסם על ידו נעשתה תקופה ארוכה לפני שנתפס אך לאור גילוי שרידי הסם בגופו עדיין ייחשב כמי שנהג תחת השפעת סם (למרות שבפועל אין לעובדה שצרך סמים כל קשר ו/או השפעה על נהיגתו).

בניגוד לנהיגה בשכרות או תחת השפעת אלכוהול אשר אינדיקציה לשם העלאת החשד לקיומן ניתן לקבל בקלות יחסית (לדוגמא ריח אלכוהול הנודף מהחשוד, בדיקת מאפיינים, יכולות ורבליות וכו'), הרי שבכל הנוגע לנהיגה תחת השפעת סמים הדבר אינו פשוט שכן לא תמיד ניתן יהיה לזהות סימנים מחשידים להשפעת הסם.

לשם קבלת אינדיקציה לנהיגה תחת השפעת סמים מסוכנים, רשאי שוטר לבצע לנהג או לממונה, וזאת אף מבלי שעלה חשד כלשהו, בדיקה של דגימת רוק וכן בדיקת מאפיינים (דומה לבדיקה הנערכת למי שנחשד בנהיגה בשכרות). ככל שמבדיקת הרוק תתקבל אינדיקציה לקיום שרידי סם בגופו של הנבדק, הרי שאז יתקיים החשד הסביר הדרוש לשם עריכת בדיקת שתן לחשוד (בדיקה אשר לא ניתן לערוך בהיעדר חשד סביר). כיום ישנה ברשות משטרת ישראל ערכה לבדיקת שתן אשר תוצאותיה לחיוב או לשלילה של עצם הימצאות שרידי סם בגופו של הנבדק, מתקבלת תוך מספר דקות בלבד. יחד עם זאת, לשם קבלת נתונים מדוייקים בדבר ריכוז החומרים הפעילים של הסם בגופו של הנבדק יש להמתין לקבלת חוות דעת מעבדה בעניין.

חשוב לדעת, כי לאור קיומה של החזקה האמורה בחוק בדבר נהיגה תחת השפעת סם (כפי שפורט לעיל), לא אחת מסתמכת משטרת ישראל על עצם קיומה של אינדיקציה להימצאות שרידי סם בגופו של חשוד על מנת להפעיל לחץ על החשוד בחקירתו ולשם הוצאת הודאה מפלילה ממנו ותוך טענה כי ממילא הרשעתו בטוחה לאור האינדיקציה הקיימת.

וכאמור, ריכוזים שונים של החומר הפעיל בגופו של הנבדק עשויים להעיד על מידת ההשפעה של הסם על הנבדק, מועד צריכתו של הסם וכן לעיתים אף על התדירות ההסתברותית בה צורך הנבדק את אותו סם. לאור הנטל המוטל על כתפיו של החשוד בנהיגה תחת השפעת סמים, נתונים אלו הם העשויים להוות את הבסיס לטענות הגנה שונות מטעמו. על כן, חשוב כי ככל שאדם נחשד בביצוע עבירת נהיגה תחת השפעת סמים, ייוועץ זה בהקדם האפשרי עם עורך-דין המתמחה בתחום התעבורה ובכל מקרה עוד בטרם ימסור גרסה ראשונה מטעמו! גרסה שכזו אשר נמסרת תחת לחץ וללא הבנה של החשוד את כלל השלכותיה, עשויה להיות לו לרועץ וזאת עוד בטרם התקבלו תשובות מעבדה מדוייקות.

ענישה

נוסף על האפשרות לפסילתו של הנהג מלנהוג לתקופה של 30 יום (פסילה מנהלית) והאפשרות להחרמת רכבו לתקופה זהה (סמכויות המצויות בידי קצין משטרה), עתיד נהג שנחשד בביצוע עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים (בדומה לעבירות נהיגה בשכרות), לעמוד לדין בבית משפט.

ככל שהוחלט על הגשת כתב אישום בגין נהיגה תחת השפעת סמים, צפוי הנאשם (במידה ויורשע) לענישה מחמירה הנהוגה במקרים של נהיגה בשכרות, אשר כוללת שלילת רישיון הנהיגה לתקופת מינימום של שנתיים (וככל שמדובר בעבירה שנייה של נהיגה בשכרות/תחת השפעת סמים בפרק זמן של שנה תעמוד תקופת השלילה על מינימום של 4 שנים), קנסות כבדים, עונשי פסילה על תנאי, נקודות שיצטברו לחובתו של המורשע, ובמקרים חמורים אף עונשי מאסר בפועל. יתרה מכך, עבירות של נהיגה בשכרות ונהיגה תחת השפעת סמים הינן עבירות אשר עשויות להעיד על אופיו ואישיותו של המורשע בהן. משכך, ככל שמדובר בנסיבות המצדיקות זאת (לרוב במקרים חמורים של ביצוע עבירות דומות פעם אחר פעם וכן במקרים בהם עבירות מסוג זה הביאו לתאונות דרכים), עשוי המורשע בעבירות מסוג זה להישלח (במקביל לעונשים שהטיל עליו בית המשפט) לבדיקות שונות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) אשר במסגרתו ייבחנו יכולותיו וכישוריו של המורשע מלהמשיך ולהחזיק ברישיון נהיגה.

לאור חומרת העבירה והעונשים הכבדים (המיידיים והעתידיים) הצפויים בגינה, ככל שנעצרת לבדיקה ונמצאת כמי אשר נחשד כנוהג תחת השפעת סמים, נסה ככל הניתן לתעד את הליך הבדיקה (למשל במצלמת מכשיר הטלפון הנייד או בעזרת חבר שיצלם את ההליך עבורך, כל זאת מבלי להידרש למאבקים מיותרים עם השוטרים ומבלי להפריע לעבודתם!) ופנה מוקדם ככל הניתן להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתחום. משרדנו כאן לרשותך!

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button