עבירות הימורים בלתי חוקיים

אהבתם? שתפו

פרק ח' סימן י"ב בחוק העונשין קובע איסור פלילי על קיומם של משחקים אסורים, הגרלות והימורים בלתי מאושרים, כדלקמן:

"225. המארגן או עורך משחק אסור, הגרלה או הימור, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4)."

"226. המשחק משחק אסור, דינו – מאסר שנה אחת או הקנס האמור בסעיף 61(א)(2)."

סעיף ההגדרות בסימן זה בחוק מגדיר "משחק אסור", "הגרלה", "הימור" ו"מקום משחקים אסורים" כדלקמן:

"משחק אסור" – משחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה לפי תוצאות המשחק, והתוצאות תלויות בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.

"הגרלה" – כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת.

"הימור" – כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, והזכיה תלויה בניחושו של דבר, לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט.

"מקום משחקים אסורים"- חצרים שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים, בין שהם פתוחים לציבור ובין שהם פתוחים לבני אדם מסויימים בלבד, ואין נפקא מינה אם הם מוחזקים גם למטרה אחרת.

לאור ההגדרות האמורות לעיל, ניתן ללמוד, כי הבסיס לקיומה של עבירה של משחק אסור ו/או הגרלה הינו רווח כספי אשר מושג כתוצאה מנקיטת פעולה של משחק/הגרלה ו/או ארגון של משחק/הגרלה ואשר הזכייה בהם אינה תלויית יכולת, הבנה או ידע מיוחד אלא עניין של מזל גרידא.

מהו ההבדל בין ידע והבנה ובין מזל לעניין סעיפים אלו? ההבדל הוא למעשה היכולת של משחק המשחק לנתב ולהשפיע על אפשרותו לזכות במשחק על ידי פעולות בהן נוקט, תוך שפעולות אלו מבוססות על נתונים ממשיים ויכולות ממשיות ואף מחושבות. לדוגמא, שחקן שח-מט אשר ישחק עבור זכייה בפרס כספי ככל שינצח, לא ייחשב כמי אשר משחק משחק אסור, שכן ניצחון במשחק שח-מט אינו עניין התלוי במזל אלא תלוי ביכולותיו ובכישרונו של השחקן וביכולתו לחשב ולצפות את מהלכיו של יריבו ומכך לתכנן את מהלכיו לשם ניצחון. לעומת זאת, משחק במכונת מזל/ רולטה למשל אינו מבוסס כלל על יכולותיו או הבנתו של המשחק, כי אם על מזל בלבד. על כן, המשחק הרולטה או מכונות מזל עלול להיחשב כמי שעובר עבירה של משחק אסור לפי חוק העונשין.

בתי המשפט הבהירו שעל מנת לקבוע כי משחק הינו משחק אסור, האלמנט העיקרי אשר נדרש לקבוע את יכולתו של השחקן לזכות הינו אלמנט המזל. בעניין זה נקבע, כי אף אם במשחק מסויים יהיו קיימים גם אלמנט המזל וגם אלמנט היכולת, ככל שאלמנט המזל לא יהיה האלמנט העיקרי הרי שאף אם קיים במשחק לא ייחשב המשחק כמשחק אסור. לדוגמא, משחק שש-בש טומן בחובו את שני האלמנטים גם יחד: מזל- אלמנט זה מתגלה בזריקת הקוביות והמספרים המופיעים עליהן (אלמנט אשר אין למשחק כל שליטה עליו והוא תלוי גורל בלבד), וכן אלמנט היכולת- אלמנט המתגלה בעצם הבנתו של השחקן את המהלכים שיכול לבצע בעקבות המספרים שעלו בגורל בקוביות וביצוע המהלכים הטובים ביותר במסגרת הקוביות שקיבל. בעניין משחק השש-בש נקבע, כי האלמנט העיקרי הינו אלמנט היכולת והכישרון של השחקן לפעול בדרך המיטבית לניצחון בהתאם למגבלות שנקבעו על ידי המזל, ועל כן אין המדובר במשחק אסור.

כאמור, מלבד עבירות של ארגון משחקים אסורים/הגרלות והימורים, וכן השתתפות בהם, מונה החוק איסורים נוספים המהווים עבירות פליליות כגון השתתפות בעריכת אותם משחקים אסורים ו/או הגרלות (להבדיל מארגון שלהם כאן המדובר על השתתפות בעריכתם ולא על היות מבצע העבירה הרוח המארגנת והיוצרת) וכן ניהול מקום הימורים או השכרת נכס בידיעה שישמש לטובת עריכת משחקים אסורים או הגרלות אסורות.

יתרה מכך, החוק קובע חזקות לקיומן של עבירות מסוג זה, כל עוד לא נסתרו אלה על ידי החשוד/הנאשם בביצוען. וכך קובע סעיף 233 לחוק העונשין:

"(1) הנמצא במקום משחקים אסורים, והיה לקצין משטרה יסוד להניח שמשחקים בו משחקים אסורים אותה שעה, רואים אותו כאילו הוא משחק בו משחק אסור, כל עוד לא הוכיח שנמצא במקום למטרה אחרת בלבד;

(2) רואים משחק בקלפים, בקוביות או במכונת משחק כמשחק שבו עשוי אדם לזכות בכסף, בשווה כסף או בטובת הנאה, כל עוד לא הוכח ההיפך;

(3) רואים חצרים כמקום שרגילים לערוך בהם משחקים אסורים –

(א) אם נערך בהם משחק אסור לפחות שתי פעמים תוך ששה חדשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם, כל עוד לא הוכח ההיפך; ואין נפקא מינה, לגבי הנאשם בהחזקתם, אם החזיק בהם כל תקופה זו ואם מקצתה;

(ב) אם שימשו מועדון למשחקים בקלפים, ונערך בהם משחק אסור לפחות פעם אחת תוך ששה חדשים שקדמו לביצוע העבירה בידי הנאשם."

למעשה, לאור חזקות אלה, מתהפך נטל ההוכחה הקבוע בדין הפלילי (לפיו על המאשימה להוכיח אשמתו של אדם) ולמעשה נטל ההוכחה יהיה על החשוד/נאשם להראות כי הינו חף מפשע.

חריגים לכלל והיתרים

למרות כל האמור לעיל מכיר המחוקק במקרים בהם, בהתקיימם של שלושה תנאים, לא ייחשבו משחקים אסורים ככאלה וחרף היותם מערבים זכייה ועשיית רווח שהמרכיב העיקרי בהם הוא המזל.

סעיף 230 לחוק העונשין קובע כדלקמן:

"הוראות סעיפים 225 עד 228 לא יחולו על משחק, הגרלה או הימור שנתמלאו בהם שלוש אלה:

(1)   עריכתם מכוונת לחוג אנשים מסויים;

(2)   אינם חורגים מגדר שעשוע או בידור;

(3)   אינם נערכים במקום משחקים אסורים או במקום לעריכת הגרלות   או הימורים."

למעשה, לאור חריג זה, ככל שלדוגמא קבוצה קבועה של חברים נפגשת פעם בשבוע לשחק פוקר, המשחק נערך במקום שאינו מקום ברור לעריכת הימורים והדבר אינו חורג מגדר שעשוע גרידא (הימורים על סכומי כסף סבירים ביחס לאדם הסביר ולא ביחס לחוב הלאומי של המדינה), הרי שלמרות שמדובר במשחק שברובו בנוי על מזל שבעקבותיו מגיעה הזכייה, לא ייחשב הדבר למשחק אסור המהווה עבירה פלילית.

כמו כן, המחוקק קבע כי סוג מסויים של משחקים, הימורים והגרלות יהנו מ"חסינות" בפני החוק, כל זאת בכפוף להיתר שיינתן להם על ידי שר האוצר או מי ששר האוצר הסמיכו לכך, וכן על הימורים או הימור מסויים, שעורך מפעל הפיס בהיתר מראש מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך, ובלבד שההימורים שייערכו כאמור לא יהיו על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט  (כאמור, משחק טוטו אשר נוגע לתוצאות משחקים ותחרויות ספורט, אינו שייך למפעל הפיס אלא למועצה להסדר ההימורים בספורט אשר הינה ארגון סטטוטורי הפועל מתוקף החוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967).

יחד עם זאת, חשוב להבהיר כי חרף ההיתרים האמורים לעיל, חל איסור מוחלט על מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (למעט כאלו אשר קיבלו באופן ספציפי את אישורו של שר האוצר ו/או מי שהוסמך לכך מטעמו)

הוכחת עבירות משחקים אסורים

כאמור, לשם הוכחת עבירות לפי סעיפים אלו תידרש המאשימה להראות כי מדובר במשחקים אשר אינם נופלים בגדר החריגים שצויינו בחוק ואשר ההסתברות לזכייה בהם הינה נמוכה ואינה מבוססת בעיקרה על יכולותיו והבנתו של השחקן ואשר יש בהן להשפיע על תוצאת המשחק. יחד עם זאת, לאור החזקות הקבועות בחוק, במקרים מסויימים לא תידרש המאשימה לעבוד קשה מידי לשם הוכחת אשמתו של אדם בביצוען של עבירות לפי סימן זה בחוק העונשין, ובמקרים אלו יהיה זה דווקא החשוד/הנאשם זה שיידרש לעבוד קשה לשם הוכחת חפותו.

ענישה

לבד מעונשי המאסר והקנסות הקבועים בחוק העונשין למי שהורשעו בעבירות הימורים לא חוקיים, קובע המחוקק כלים נוספים לענישה בעבירות מסוג זה בדמות החרמה וחילוט (במקרה של הרשעה בדין) של ציוד ומיכשור אשר נחשד כי בוצעו באמצעותם עבירות לפי סימן זה בחוק העונשין ו/או נתפסים במקום החשוד ככזה אשר בוצעה בו עבירה לפי סימן זה בחוק העונשין, וכן החרמה וחילוט (לאחר הרשעה בדין) של כספים שנתפסים ונחשד כי מקורם בדבר עבירה של הימורים לא חוקיים .

נחשדתם או הואשמתם בביצוע עבירות הימורים בלתי חוקיים? משרדנו יסייע לכם להתמודד עם הסיטואציה באופן מקצועי ויעניק לכם ייעוץ וייצוג משפטי המתאים לעניינכם ולנסיבותיו. צרו עימנו קשר, אנו כאן לרשותכם. 

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפול האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button