תביעות נגד קצין תגמולים ומשרד הביטחון

אהבתם? שתפו

תביעות כנגד קצין התגמולים במשרד הביטחון, הן תביעות המוגשות בגין פגיעה שנגרמה למאן דהוא בעת שהיה תחת אחריותו של משרד הביטחון (חיילים/שוטרים/סוהרים ואנשי שירות הביטחון הכללי והמוסד) ואשר בגינה ישנה לנפגע נכות.

על-פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 17), תשנ"ו-1995, חייל משוחרר/חייל בסדיר/חייל בשירות קבע/חייל במילואים יוכר כנכה אם בשל מחלה/החמרה במחלה/חבלה שנגרמו לו בעת שירותו (ואשר הקשר בין שירותו לאותה פגיעה יוכח) איבד את כושרו לפעול באופן רגיל (פיזית ו/או שכלית). החוק אמנם מתייחס לחיילים, אך חוקים נוספים שחוקקו השווה את מעמדם של אנשי שירות הביטחון המפורטים לעיל לחיילים והחילו עליהם את חוק הנכים.

כאמור, על מנת שאיש כוחות הביטחון יוכר כמי אשר כזכאי לתגמולים בגין תאונה/פציעה שחווה בעת שירותו, עליו להוכיח את הקשר הישיר בין הנזק שנגרם לו ובין האירוע הנזיקי וכן להראות כי אירוע זה קשור קשר ישיר לעצם שירותו. במקרה שהנכות נגרמה על ידי גוף אזרחי (לדוגמה: תאונת דרכים) עומדת בפני הנפגע אפשרות להגשת תביעה בהתאם לחוק הנכים לתגמולים לפי חוק הנכים, ולחילופין הגשת תביעה לפיצויים בהתאם לחוק הנזיקין האזרחי. יש לציין, כי פגיעה שכזו אין פירושה כי הנפגע יוכל להגיש כפל תביעות, וככל שייבחר בהליך אחד, האחר מתבטל בעניינו ולא יוכל לתבוע באמצעותו בהמשך. ההטבה היחידה אשר מוקנית לנכה ללא קשר לחוק לפיו מגיש תביעתו, היא ההטבה של קבלת תו נכה.

על מנת להגיש תביעה לפי חוק הנכים, בראש ובראשונה נדרשת הכרה של קצין התגמולים בפגיעה ככזו שנגרמה בקשר סיבתי לשירותו של הנפגע. ללא הכרה של קצין התגמולים, לא יוכל הנפגע לפנות לקביעת דרגת נכות וכפועל יוצא לא יוכל להגיש תביעה לפי חוק הנכים. אשר על כן, על הנפגע להגיש בקשה לקצין התגמולים לשם הכרה בפגיעתו וזאת באמצעות טופס ייעודי המצוי בלשכות משרדי אגף השיקום.

פעלתי כנדרש אך קצין התגמולים דחה את בקשתי, מה עליי לעשות?

החלטתו של קצין התגמולים אינה החלטה סופית, וככל שהחליט לדחות את בקשת ההכרה במלואה ו/או בחלקה, רשאי הנפגע להגיש ערער על החלטה זו לוועדת ערער בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו.

גם ועדת הערעור דחתה את בקשתי, האם זהו סוף פסוק?

החלטתה של ועדת ערער עשויה להוות סוף פסוק וזאת במקרה שאין מחלוקת משפטית על החלטתה. ככל שישנה מחלוקת משפטית, רשאי מגיש הבקשה לערער על החלטת הועדה לבית המשפט המחוזי. ככל שבית המשפט המחוזי דחה את הערעור, ניתן לערער על החלטת המחוזי, ברשות בלבד, לבית המשפט העליון.

קצין התגמולים הכיר בפגיעתי, מה עכשיו?

ככל שקצין התגמולים מכיר בפגיעה, ייערכו לנפגע וועדות רפואיות לשם קביעת אחוזי הנכות המגיעים לו בשל הפגיעה. קביעת נכות בשיעור הפחות מ-10% תמנע מהנפגע אפשרות לקבלת תגמול כלשהו וטיפוליו הרפואיים בשל נכותו יינתנו (חינם) במסגרת ביטוח הבריאות הממלכתי אך ורק בקופת החולים בה חבר. קביעת 10%-19% נכות תזכה את הנפגע במענק חד פעמי. ועדה רשאית לקבוע נכות זמנית, וככל שזו תעלה על 10% זכאי הנפגע לקצבה חודשית עד להחלטה אחרת של הועדה. קביעת נכות צמיתה של 20% ומעלה, תזכה את הנפגע בקצבה חודשית. מי שהוכר כנכה בעל 10% נכות ומעלה, יזכה אף הוא לטיפולים בגין נכותו ללא עלות כספית, אך בניגוד למי שהוכר כבעל נכות הנמוכה מ-10%, יהיה רשאי לקבל את הטיפולים לאו דווקא בקופת החולים בה חבר ושלא במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי.

יש לציין, כי בפני ועדות רפואיות מגיעים אף מי שכבר הוכרו כנכים, אך עומדים בקריטריונים נוספים המצדיקים הופעתם בפני ועדה פעם נוספת (לדוגמה: נכה אשר טוען להחמרה במצבו בשל נכותו המוכרת, התפתחות של נכות חדשה בעטייה של הנכות המוכרת וכו').

על החלטת ועדה רפואית ניתן להגיש ערער לוועדה המחוזית ועל החלטת הועדה המחוזית ניתן לערער לוועדה העליונה. ערעור על החלטת וועדה עליונה לבית המשפט המחוזי יתאפשר רק כאשר מדובר בשאלת החוקיות של ההחלטה, וערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון הוא ברשות בלבד.

האם חלה התיישנות על תביעה לקצין תגמולים?

על הטוען לנכות בגין פגיעה בזמן שירותו לפנות בבקשה לקצין התגמולים לא יאוחר מ-3 שנים מיום שחרורו מהשירות. חרף כך, החוק מונה מספר תנאים המהווים עילה להארכת מועד ההתיישנות על ידי קצין התגמולים, אך כאמור מומלץ להימנע ככל הניתן מכניסה לתקופת ההתיישנות אשר עשויה לגרור (גם אם הנפגע עומד בתנאים לארכה) התנהלות נוספת וממושכת אל מול קצין התגמולים.

נקודה חשובה לציון בעניין הוכחת פגיעה והקשר הסיבתי לשירות- תיעוד האירוע! עריכת רישום מדוייק בדבר התרחשות האירוע בסמוך להתרחשותו והחתמת הגורמים הפיקודיים על התרחשותו.

כאמור, לשם מיצוי מיטבי של ההליכים האמורים לעיל (אשר הינם אך תמצות כללי ביותר) דרוש יידע מקצועי וניסיון רב. משרדנו מתמחה בניהול הליכים מול קצין התגמולים והינו בעל יידע מקצועי וניסיון מוכח בתחום.

הבהרה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או אחר, ו/או חוות דעת משפטית. האמור באתר זה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואין להסתמך על האמור באתר לשם קבלת החלטות כלשהן בכל נושא שהוא ולרבות בנושאים משפטיים, אישיים, רפואיים, מקצועיים, כספיים ו/או כל נושא אחר. משרד עורכי-דין רחמימוב-ברקאי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בצורה ישירה ו/או עקיפה לתוצאות השימוש במידע באתר זה. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך לשם קבלת ייעוץ מקצועי ומתאים אשר ייבחן את נסיבותיו של כל מקרה לגופו וכן את דרכי הטיפוללל האפשריות והמיטביות לאותו מקרה ואותן נסיבות. אין באמור באתר זה בכדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין מי מהמבקרים בו ובין משרדנו ו/או עובדי המשרד ו/או מי מטעמו של המשרד בין שנמנה על עובדיו ובין שלא.

אהבתם? שתפו

Call Now Button